Agrāk esmu bijis viens no tiem, kas uzskatīja, ka izmantot freimworkus nav prātīgi. Laika gaitā ir sanācis pastrādāt ar CodeIgniter un tas vēl vairāk nostiprināja manas domas pret php freimworku izmantošanu. Taču nesen man ieteica pamēģināt freimworku ar nosaukumu Laravel un tas mainija manas domas.

Iesākumā likās piņķerīgi uzdabūt visu nepieciešamo uz servera jo tur ir nepieciešams tāds rīks kā composer. Līdz šim nebiju par tādu dzirdēji tā kā papildus bija nepieciešams palasīt vēl par šo rīku.

Tad nu sāku konfigurēt serveri.

Instalēšana uz Ubuntu 14.04

Ubuntu ir jābūt uzliktam AMP(Apache, MySQL un PHP).

Tālāk saliekam to kas ir nepieciešams papildus.

Pirms ko daram palaižam update

sudo apt-get update

Tālāk ķeramies pie PHP Apache utt. instalēšanas

sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5-cli
Sudo apt-get install php5-gd
sudo apt-get install php5-mcrypt
sudo php5enmod mcrypt

ieslēdzam un nokonfigurējam ssl

sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart
sudo mkdir /etc/apache2/ssl
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost _default_:443>
    ServerAdmin admin@example.com
    ServerName your_domain.com
    ServerAlias www.your_domain.com
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key
    <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
            SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>
    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
            SSLOptions +StdEnvVars
    </Directory>
    BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
            nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
            downgrade-1.0 force-response-1.0
    BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
  </VirtualHost>
</IfModule>

sudo a2ensite default-ssl.conf
sudo service apache2 restart

php-curl instalēšana

sudo apt-get install php5-curl
sudo apt-get install curl
sudo service apache2 restart
sudo service php5-fpm restart

Lai uzliktu laravel vajag uzlikt PHP Composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

aizejam uz savu webRoot direktoriju

Ar composer palīdzibu uzliekam laravel

sudo composer create-project laravel/laravel test --prefer-dist
cd /var/www/test/app/

Ieslēdzam rakstīšanas iespējas mapei app/storage

sudo chmod –R 777 /var/www/test/app/storage/

Palabojam apache konfigu

<Directory "/var/www/html/epigroove/public">
    AllowOverride All
</Directory>

Laravel ir uzinstalēts. Nākošajā rakstā nodemonstrēšu interesantākās lietas kas man patīk šajā freimworkā.

Tags: